Välfärdsteknik – inom vård och omsorg

Kurs inom Yrkeshögskolan

Vill du öka dina kunskaper inom området Välfärdsteknik?

Detta är en utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill höja din kompetens inom digital teknik. En teknik som kan ge den enskilde trygghet, frihet och samtidigt vara ett stöd för anhöriga. Den tekniska utvecklingen som sker idag ger möjlighet för omsorgstagare att få ett värdigare, mer självständigt liv och öppnar samtidigt upp för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet samt förbättra arbetsmiljön för personalen.

Den tekniska utvecklingen ger möjlighet för omsorgstagare att få ett värdigare, mer självständigt liv, men också att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet och förbättra arbetsmiljön för personalen. För att det ska lyckas och för att tekniken ska användas på ett etiskt riktigt sätt, som tar hänsyn till den enskildes integritet och självbestämmande, krävs mer kompetens. Syftet med denna utbildning är att ge en större förståelse för olika aspekter av välfärdsteknik, för att sedan kunna bidra till implementering samt informera, handleda och omvärldsbevaka.

Utbildningen har följande innehåll:
• Aktuell terminologi och syftet med välfärdsteknik
• Omvärldsbevakning och teknisk utveckling inom området
• Exempel på välfärdstekniska produkter och tjänster
• Regelverket kring förskrivning av hjälpmedel och olika välfärdstekniska produkter
• Grundläggande IT- och systemkunskap kopplat till välfärdsteknik och e-hälsa
• Dokumentation i digitala och mobila system
• Manualer och riktlinjer för välfärdstekniska lösningar
• Säkerhet och integritet i samband med användning av välfärdsteknik
• Förebyggande och hantering av risker och komplikationer
• Arbetsmiljöfrågor och kvalitetsarbete kopplat till välfärdsteknik
• Manualer och riktlinjer för säker hantering av välfärdstekniska lösningar
• Dokumentation av insatser i digitala och mobila system
• Lagstiftning och regelverk som styr arbetet med välfärdsteknik
• Etik och värdegrundsfrågor kopplat till användning av välfärdsteknik
• Pedagogik, grupprocesser och förändringsledning
• Metoder och modeller för handledning av kollegor, brukare och anhöriga inom välfärdsteknik

Utbildningens upplägg
Utbildningen vänder sig till flera personalgrupper inom vård och omsorg. Främst undersköterskor, men även sjuksköterskor, arbetsterapeuter och stödpedagoger. Upplägget är distansstudier med sex regelbundna fysiska lärarledda träffar. Under rådande omständighet är utbildningens träffar digitala, men det kan komma att förändras. Utbildningen omfattar 50 YH-poäng och genomförs på halvfart under 20 veckor Träffarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.
Mellan de schemalagda träffarna arbetar deltagarna med självstudier utifrån givna instruktioner. Som stöd under utbildningen finns Novas digitala lärplattform Fronter, med kursmaterial, inlämningsmappar och möjlighet till kommunikation mellan utbildningsledare (ansvarig handläggare på Nova), kursledare och deltagare.

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från annat land). Minst betyget E/G i minst 700 gymnasiepoäng i några av följande gymnasiekurser: Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Kommunikation, Människors miljöer, Medicin 1, Pedagogiskt ledarskap, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, Specialpedagogik 1 och 2 eller motsvarande kunskaper från äldre utbildningar och/eller yrkeserfarenhet.

Du behöver även ha minst ett års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg på heltid. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Urval
Om antalet sökande än fler än antalet platser görs ett urval baserat på betyg.