Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Yrkeshögskoleutbildning

Vill du skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för människor med olika funktionsvariationer? Utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet vidareutvecklar din yrkeskompetens och förmåga att tillsammans med andra planera och utforma individanpassat stöd för en meningsfull vardag.

Som stödpedagog ska du kunna ta utvidgat ansvar för social dokumentation, driva utvecklingsarbete och vägleda kollegor i kvalitetsarbete. Du får kunskaper om olika funktionsvariationer, dess orsaker och konsekvenser och hur man hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja varje enskild individ. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga. Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens självständighet och delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter för en meningsfull och hälsofrämjande vardag. Du lär dig även att själv tillämpa men också att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra kognitiva hjälpmedel.

 

Hälsohögskolan vid Jönköping University är huvudman för utbildningen

 

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Yrkesliv

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsvariationer genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer och bedrivs på två studierorter: Oskarshamn och Värnamo. Önskemål om ort anges i ansökan. Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket.

Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt Lärande i arbete (LIA) ute på arbetsplatser. Träffar sker två sammanhängande dagar var fjärde vecka. Eftersom att utbildningen bedrivs på två studieorter kommer föreläsaren att vara på plats varannan gång och varannan gång ser du föreläsningen via videokonferens.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser som ingår i utbildningen

Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 YH-poäng
Etik och professionellt förhållningssätt, 15 YH-poäng
Examensarbete, 25 YH-poäng
Funktionsnedsättningar, 25 YH-poäng
Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35 YH-poäng
Lärande i arbete – LIA, 20 YH-poäng
Människan i utveckling, 15 YH-poäng
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 YH-poäng
Praktisk juridik inom social omsorg, 15 YH-poäng

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Utbildningens ledningsgrupp

Sagt om utbildningen

”Utbildningen är helt skräddarsydd för yrkesrollen. Relevanta uppgifter, intressanta föreläsningar och utrymme för egen reflektion för att kunna växa i sin roll.”

”Föreläsarna har varit jättebra och lätta att förstå. Gruppuppgifterna vi gjort på plats har varit väldigt bra, och vi har kunnat  använda oss av hela gruppens kunskaper och lära oss av varandra. Utbildningsledaren är en riktig klippa som verkligen engagerar sig och hjälper till i vått och torrt.”

Studerande

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2

Du kan också vara behörig om du har gått äldre motsvarande utbildningar och/eller har arbetat länge inom området. Även minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning krävs. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Uppfyller du inte alla behörighetskrav kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov. Provet mäter den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen och är uppdelat på två områden: problemlösningsförmåga och läsförståelse.

Margareta Liljeqvist arbetar som enhetschef i Oskarshamn och i filmen nedan berättar hon hur Oskarshamns kommun ser på rollen som stödpedagog.

Tina Olsson, en av de studerande i stödpedagog intag 2019, ger dig ett smakprov på vad utbildningen ger henne.

Laila Andersson är ledningsgruppsrepresentant och representerar Kalmar kommun. I den här filmen får du en glimt av hur hon ser på stödpedagogutbildningen.

Lindha Holmqvist har läst till Stödpedagog på Nova. Hon tog examen sommaren 2020 och berättar om utbildningen.

Hur kommer det sig att du sökte utbildningen?
– För att utvecklas i min nuvarande yrkesroll som elevassistent och för att lära mig mer om hur jag kan hjälpa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Kan du beskriva programmet i korthet?
– Vi lär oss mycket som är relevant i arbetet med individer som har NPF, bland annat olika samtalsmetoder, modeller för kartläggningar och vilka hjälpmedel som finns. Kurserna har varvat teori med praktiska övningar i de olika momenten. Utbildningen innehåller även Lärande i arbete (LIA) med möjlighet att testa på yrket ute i en verksamhet.

Vad tycker du har varit speciellt intressant?
– Att komma ut på LIA och praktiskt pröva det man lärt sig under utbildningen.

Arbetar du samtidigt som du studerar? Hur fungerar det?
– Jag arbetar heltid som elevassistent samtidigt som jag studerar. Det har fungerat bra för mig då de flesta studieuppgifterna har kunnats skickas in via vårt virtuella klassrum.

Har du några planer för vad du ska göra efter din studietid?
– Jag hoppas på att få vara kvar inom skolan, men att arbeta mer övergripande med kartläggning och sedan hjälpa elever med NPF att hantera sin skoldag. Jag sitter på kunskap som kan komna till nytta för många elever.

Har du några tips till blivande studenter på utbildningen?
– Njut och ha roligt under utbildningen. Lyssna och ta in allt på föreläsningarna . Glöm inte att fylla i utvärderingarna efter avslutade kurser. Det är värdefullt för utbildningens utveckling.

Ordinarie ansökningsperiod är 15 mars-15 april 2021. När ansökan har öppnat kommer du att hitta en länk till ansökningsportalen på den här sidan. Du kan redan nu göra en intresseanmälan till utbildningen, så hör vi av oss när ansökan har öppnat.