Stödpedagog

Vill du skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för människor med olika funktionsvariationer? Utbildningen Stödpedagog vidareutvecklar din yrkeskompetens och förmåga att tillsammans med andra planera och utforma individanpassat stöd för en meningsfull vardag.

Som stödpedagog ska du kunna ta utvidgat ansvar för social dokumentation, driva utvecklingsarbete och vägleda kollegor i kvalitetsarbete. Du får kunskaper om olika funktionsvariationer, dess orsaker och konsekvenser och hur man hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja varje enskild individ. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga. Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens självständighet och delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter för en meningsfull och hälsofrämjande vardag. Du lär dig även att själv tillämpa men också att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra kognitiva hjälpmedel.

 

Hälsohögskolan vid Jönköping University är huvudman för utbildningen

 

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Yrkesliv

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsvariationer genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer och bedrivs på två studierorter: Oskarshamn och Värnamo. Önskemål om ort anges i ansökan. Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket.

Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt Lärande i arbete (LIA) ute på arbetsplatser. Träffar sker två sammanhängande dagar var fjärde vecka. Eftersom att utbildningen bedrivs på två studieorter kommer föreläsaren att vara på plats varannan gång och varannan gång ser du föreläsningen via videokonferens.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Informationsblad om utbildningen

Kurser som ingår i utbildningen

Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 YH-poäng
Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, 30 YH-poäng
Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35 YH-poäng
Lärande i arbete – LIA, 30 YH-poäng
Människan i utveckling utifrån ett etiskt förhållningssätt, 25 YH-poäng
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 YH-poäng
Socialt arbete, lagstiftning och organisation, 15 YH-poäng
Examensarbete, 15 YH-poäng

Läs mer om kursernas innehåll här

Praktisk information

Terminstider:

Termin 1: 20190826 – 20200112 (50 YH-poäng)
Termin 2: 20200113 – 20200607 (55 YH-poäng)
Termin 3: 20200824 – 20210110 (50 YH-poäng)
Termin 4: 20210111 – 20210523 (45 YH-poäng)

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Utbildningens ledningsgrupp

Sagt om utbildningen

”Utbildningen är helt skräddarsydd för yrkesrollen. Relevanta uppgifter, intressanta föreläsningar och utrymme för egen reflektion för att kunna växa i sin roll.”

”Föreläsarna har varit jättebra och lätta att förstå. Gruppuppgifterna vi gjort på plats har varit väldigt bra, och vi har kunnat  använda oss av hela gruppens kunskaper och lära oss av varandra. Utbildningsledaren är en riktig klippa som verkligen engagerar sig och hjälper till i vått och torrt.”

Studerande

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Barn- och fritidsprogrammet

Socialt arbete
Hälsopedagogik
Kommunikation
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2

Eller

Vård- och omsorgsprogrammet

Samhällskunskap 1a2
Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Vård- och omsorgsarbete 1

Du ska även ha minst ett års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom omsorg, socialt eller pedagogiskt arbete. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Du kan också vara behörig om du har gått äldre motsvarande utbildningar och/eller har arbetat länge inom området. Uppfyller du inte alla behörighetskrav kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov. Provet mäter den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen och är uppdelat på två områden: problemlösningsförmåga och läsförståelse.

Urvalprovets upplägg och innehåll

Urvalsprovet erbjuds vid följande tillfällen:

15 maj kl. 17:00-18:30
25 maj kl. 11:00-12:30
25 maj kl. 14:00-15:30