Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Yrkeshögskoleutbildning

Vill du skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för människor med olika funktionsvariationer? Den här utbildningen vidareutvecklar din yrkeskompetens och förmåga att tillsammans med andra planera och utforma individanpassat stöd för en meningsfull vardag.

Som stödpedagog ska du kunna ta utvidgat ansvar för social dokumentation, driva utvecklingsarbete och vägleda kollegor i kvalitetsarbete. Du får kunskaper om olika funktionsvariationer, dess orsaker och konsekvenser och hur man hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja varje enskild individ. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga.

”Utbildningen är helt skräddarsydd för yrkesrollen. Relevanta uppgifter, intressanta föreläsningar och utrymme för egen reflektion för att kunna växa i sin roll.”
Studerande

 

Hälsohögskolan vid Jönköping University är huvudman för utbildningen

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer och bedrivs på studieorterna Oskarshamn och Värnamo. Önskemål om ort anges i ansökan. Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket.

Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete (LIA) ute på arbetsplatser. Träffar sker två sammanhängande dagar ungefär var fjärde vecka. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer föreläsaren att vara på plats varannan gång och varannan gång följer man föreläsningen digitalt.

Kurser

År 1
Funktionsnedsättningar, 25 YH-poäng
Praktisk juridik inom social omsorg, 15 YH-poäng
Etik och professionellt förhållningssätt, 15 YH-poäng
Människan i utveckling, 15 YH-poäng
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 YH-poäng

År 2
Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35 YH-poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 YH-poäng
Lärande i arbete – LIA, 20 YH-poäng
Examensarbete, 25 YH-poäng

Yrkesliv

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsvariationer genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

Praktisk information

Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, mikrofon och kamera. Utbildningen kräver grundläggande digital kompetens. Som stöd under hela din utbildning finns Novas utbildningsledare. Kommunikationen mellan dig, lärarna och de andra studerande sker via lärplattformen Canvas.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet (svenskt eller från ett annat land) samt godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande kurser eller motsvarande:

Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2

Du kan också vara behörig om du har gått äldre motsvarande utbildningar och/eller har arbetat länge inom området. Även minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning krävs. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Uppfyller du inte alla behörighetskrav kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Om det blir fler sökande till utbildningen än antal utbildningsplatser kommer urval att ske med hjälp av ett särskilt prov.  Provet mäter den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen och är uppdelat på två områden: problemlösningsförmåga och läsförståelse.

Mattias Rosén startade sin utbildningsresa 2019 och berättar om utbildningens innehåll.

 

Sedan 2021 arbetar Mattias som stödpedagog och berättar hur hans yrkesroll ser ut nu.


Margareta Liljeqvist
arbetar som enhetschef i Oskarshamn och berättar  hur Oskarshamns kommun ser på rollen som stödpedagog.

 

 

 

 

Ansökan är öppen för sen anmälan.

Ansök här.