Sjuksköterskeprogrammet

Högskoleutbildning

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning.

Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och sin vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger dig redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande. Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels för fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap, dels ger det möjlighet att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant.

Yrkesliv

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever det.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges i samarbete med Linnéuniversitetet och bygger på flera olika undervisningsformer. Föreläsningar och seminarier genomförs med modern videokonferensteknik. Egna studier och studier i grupp sker med fördel på Nova där det finns grupprum att boka. Färdighetsträning och simuleringsövningar görs på ett kliniskt träningscenter (KTC) vid Oskarshamns sjukhus, där du har tillgång till kliniska adjunkter kopplade till utbildningen. Det kan bli enstaka resor till Kalmar för exempelvis vissa laborationer och examinationer.

Support och handledning finns på Nova där du tillsammans med andra sjuksköterskestudenter har din bas för de teoretiska studierna. I ämnet professionskunskap ingår din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som görs inom hälso- och sjukvård samt vid KTC där du får tillfälle att integrera och tillämpa dina kunskaper i vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen gör du företrädesvis på din studieort.

Utbildningsplan

Utbildningsinformation vid Linnéuniversitetet

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Söker du boende i Oskarshamn kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A eller
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Läs mer om behörighet

Ansökan till höstterminen 2020 är öppen den 16 mars – 15 april. Ansök här>>