Hållbar interkulturell kompetens

Kurs inom Yrkeshögskolan

Är du intresserad av att lära dig mer om olika kulturer och hur vi hanterar olika kulturkrockar? Funderar du på hur vi kan kommunicera på ett bättre sätt för att förstå varandra och minska risken för missförstånd och konflikter? Då är det här kursen för dig!

 

 


Hälsohögskolan vid Jönköping University är huvudman för utbildningen

 

I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser:

Kultur och mångfald, 25 Yhp
Innehåll: Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter. Du får även kunskaper hur egna attityder och värderingar har betydelse för ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Moment som ingår i kursen är:
– Egen identitet, kultur, attityd och värderingar
– Skillnader i attityder, normer och värdegrunder t ex individ kontra familj i olika kulturer
– Människosyn och livsåskådningar
– Genusperspektiv
– Hederskultur

Interkulturell kommunikation, 25 Yhp
Innehåll: I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv.
Moment som ingår i kursen:
– Samtalsmetodik
– MI
– KASAM
– Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv

Upplägg: Kurserna ges på distans, på halvfart och har två studiegrupper, en i Värnamo och en i Oskarshamn, där den studerande kan välja vilken ort den vill tillhöra.

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:
Sv 2 alternativt Sv som andraspråk 2, Sh 1b.

Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid, från arbete med människor från olika kulturer, inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna
Frågor om behörighet kan besvaras av Per-Olof Nordmark.

Urval
Urval görs utifrån särskilt prov som testar den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Provet poängsätts med maximalt 100 poäng fördelat på områdena problemlösningsförmåga (50p) samt läsförståelse (50p).

Ansökan är öppen den 15 mars – 15 april. Ansök här —>