Tentamensförfrågan

När du gör en tentamensförfrågan behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress samt vid vilket lärosäte du är student och vilken kurs du ska tentera. Syftet med sådan behandling är för att kunna hantera tentamen enligt gällande föreskrifter.

Vi har fått dina uppgifter från det formulär du själv fyller i. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas under aktuellt läsår.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med aktuellt lärosäte. vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, Oskarshamns kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post nova@oskarshamn.se eller telefon 0491-88297. Vårt dataskyddsombud är kommunalförbundet Sydarkivera. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs mer om GDPR här>>.