Rådet för forskning- och innovationsinfrastruktur

Rådet arbetar med större forsknings- och utvecklingsprojekt och gör analyser och ger rekommendationer avseende vilka projekt man ska satsa på och stöttar projekten vid strategiska vägval och beslut. Rådet består av medlemmar från akademi, näringsliv och offentlighet på lokal, regional och nationell nivå.

Rådet utgör ett stöd för Oskarshamns kommun och övriga deltagande organisationer.

Rådet medverkar till att:

– Identifiera och initiera FUD – verksamhet (FUD står för forskning, utveckling och demonstration) som kan leda till industriell utveckling

– Identifiera spin-off från FoU (Forskning och Utveckling) som kan resultera i innovation, demosite och/eller affärsutveckling

– Finna finansieringskällor för verksamheten och projekt

– Klarställa behov av specifik kompetensutveckling inom lokal/regional industri och offentlig sektor

Medlemmar i FoI-rådet:
Ordinarie:
Claes Thegerström, Senior rådgivare (Ordförande)
Ulf Karlsson, KTH och Linköpings universitet (Operativ föreståndare)
Folke Snickars, Senior rådgivare
Rolf Persson, Oskarshamns kommun
Bengt Karlsson Moberg, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Cecilia Schelin Seidegård, Länsstyrelsen
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Michael Leijonhud, Hultsfreds kommun/Additivt teknikcenter
Gunnar Landgren, KTH
Peter Värbrand, Linköpings universitet
Rickard Bucksch, Linnéuniversitetet
Jan Karjalainen, OKG
Björn Mårlid, Saft
Peter Magnusson, Scania
Alexander Lindqvist, SKB
Magnus Arbell, Uniper

Adjungerad:

Anna Rockström, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Gruppfoto september 2019. Från vänster: Anna Rockström, Ulf Karlsson, Rolf Persson, Ingela Ottosson, Rickard Bucksch, Claes Thegerström, Gunnar Landgren, Michael Leijonhud, Magnus Arbell, Jan Karjalainen, Folke Snickars, Björn Mårlid, Peter Värbrand, Ingeborg Eriksson, Peter Magnusson, Bengt Karlsson Moberg

Presentation av rådets medlemmar

Claes Thegerström (Ordförande)

Civ.ing, teknisk fysik. Arbetat med säkerhet, miljö och företagsledning inom kärnkraft 1974–2012 på bl.a. Studsvik, OECD/NEA och SKB. Vd för SKB 2003–2012. Senior rådgivare i Franska och Brittiska kärnavfallsprogr. Ledamot av IVA.

Läs mer

Varför engagerar jag mig i rådet
Jag har arbetat i gränsområdena mellan kärnteknik, framdrift av stora program för forskning och utveckling samt uppbyggnad av industriell infrastruktur för kärnbränslecykelns slutsteg. En väsentlig del i detta har varit att interagera med omgivande samhälle. Det har bl a inneburit att jag under ett par decennier samverkat med Oskarshamns kommun och en rad aktörer lokalt och regionalt. En del utgjordes av det s k mervärdesavtalet som förhandlades fram under mina sista år som Vd för SKB. Erfarenheterna har för mig understrukit vikten av långsiktig och uthållig samverkan mellan akademi, industri och samhällsinstanser som en motor för god utveckling. Genom medverkan i FoI-rådet får jag en möjlighet att bidra till kommunens och regionens fortsatta utveckling med de unika tillgångarna på högteknologisk kunskap och infrastruktur som finns i kommunen. Jag har mina rötter i regionen genom min uppväxt i grannkommunen Mönsterås och ett lantställe ett par mil söder om Oskarshamn. Detta ger dessutom en personlig anledning att vara engagerad för denna landsdels framtid.

Vilken nytta gör FoI-rådet
FoI-rådet samlar ledande representanter för en rad organisationer med potential att i samverkan stärka lokal, regional och t o m nationell utveckling inom rådets fokusområden. Rådet ger en ram för uppföljning av initiativ, identifiering av nya initiativ och koordinerat agerande vad gäller finansieringsmöjligheter och utförande. Flera projekt pågår eller planeras inom rådets intresseområden. Genom att se till att arbetsgrupper bildas kring specifika frågor, utredningar och projekt sätts igång och kurser eller seminarier arrangeras kan rådet skapa en positiv dynamik. Avgörande för framgång är medlemmarnas engagemang och vilja till samverkan.

Folke Snickars

Professor i regional planering KTH 1985-2011, fakultetens dekanus KTH 2003-2011, ordförande i Föreningen för samhällsplanering 1999-2003.

Läs mer

Varför engagerar jag mig i rådet
Jag har arbetat med utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle inom samhällsplaneringsområdet under hela mitt yrkesliv. Under mera än tio år var jag kontaktperson för KTHs samverkansavtal med Oskarshamns kommun. Man talar ofta om högskolans tredje uppgift och förknippar den med att forskning ska nyttiggöras i samhället. För mig är det arbete som det i FoI-rådet som innebär att jag försöker bidra till ett bättre samhälle inom det som är mitt kunskapsområde. Samverkan med Oskarshamns kommun har varit särskilt fruktbar både genom kommunens intresse för forskning som stöd för kommunens utveckling och genom att det varit så långvarigt. Den låga samarbetsperioden har gjort att långsiktiga frågor har kunnat behandlas i större utsträckning än om vid avgränsade konsultinsatser.

Vilken nytta gör FoI-rådet
FoI-rådet är en innovativ konstruktion för att ge stöd till det näringspolitiska arbetet i Oskarshamns kommun som har forsknings- och utvecklingsintensiva företag inte minst inom det högteknologiska industriella området. Kommunen vill utveckla denna verksamhet även om man inte har någon egen högskola både tillsammans med sin omgivande region och sina grannkommuner. Man vill också göra detta tillsammans med nationella universitet och högskolor som har en verksamhet som är strategiskt viktig för kommunen. Genom FoI-rådet skapas en institutionell förankring för denna verksamhet i form av ett öppet nätverk.

Peter Värbrand

Vicerektor för samverkan och innovation LiU (2011 – ), Professor i optimeringslära LiU (2001 – ), Prefekt vid Institutionen för teknik och naturvetenskap LiU (2003 – 2007).

Läs mer

Varför engagerar jag mig i rådet
I uppdraget som vicerektor ingår att utveckla lärosätets strategiska samverkansförmåga – men också att utveckla samverkan med för lärosätet viktiga samarbetspartners. Dit hör avtalet med Oskarshamns kommun och genom att delta i FoI-rådets arbete ökar möjligheten att leva upp till avtalets ambitioner.

Vilken nytta gör FoI-rådet
En framgångsrik samverkan kräver långsiktiga relationer och en kontinuerlig dialog och FoI-rådets verksamhet är en utmärkt mötesplats och tripple-helix arena där dessa framgångsfaktorer säkerställs. Utöver själva mötesplatsen är det min bild att FoI-rådet också har viktig mäklande roll. Rådet är sammansatt av verksamheter som har behov av att utvecklas tillsammans (t ex högteknologisk industri – akademi) och av ledamöter som har erfarenhet av att ”öppna dörrar och lösa problem”. Förutsättningarna är därmed goda för att kunna initiera och utveckla för kommunen – industrin – akademin viktiga samarbeten.

Alexander Lindqvist

Chef Bränsleteknik OKG, Senior advisor Vattenfall kärnkraftsstaben (2012-2019), Chef för inkapslingsteknik Kapsellaboratoriet SKB augusti 2019-

Läs mer

Varför engagerar jag mig i rådet
Teknikutveckling och forskning ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Under mina år på Vattenfall hade jag en roll som kallas METT (Manager EPRI Technology Transfer) där mitt ansvar var att ta del av och sprida den forskning och utveckling som EPRI bedrev (EPRI = Electric Power Research Institue, en stor amerikansk organisation).

Nu är jag tillbaka i Oskarshamn på SKB och arbetar inom det område som jag själv har forskat på, fysik och materialteknik. Det finns stora behov av teknik- och ingenjörstjänster inom SKBs verksamhetsområden och vi kommer ha stora behov av samverkan med andra företag i närområdet. Det betyder att i samband med att SKB skall lösa sin uppgift dvs. ta fram en säker slutförvaring av använt kärnbränsle så finns också en möjligt att stärka Oskarshamns kommuns utveckling genom att hjälpa till att utveckla och bibehålla viktig ingenjörskompetens i Oskarshamnsområdet.

Den tidshorisont som vi arbetar efter ger också möjlighet att tänka strategiskt och inte bara kortsiktigt. Gör vi kloka val och samarbetar väl kan vi bidra till att hela regionen blir mer attraktiv.

Vilken nytta gör FoI-rådet
Nyttan vi kan göra är att vi kan bidra till att skapa synergier mellan utvecklingsintensiva organisationer inom Oskarshamnsområdet. Genom att samverka och samarbeta kan vi tillsammans göra kommunen och även regionen mer attraktiv. Vi skapar ett nätverk och visar på att näringslivet och kommun har gemensamma mål.

Gunnar Landgren

Efter ett par års erfarenheter från IBM i USA och 10 år på ett forskningsinstitut blev jag Professor i Halvledarmaterial vid KTH 1997. Där har jag bl.a. haft roller som Vicerektor 1999-2009 och är nu Rektors rådgivare sedan 2010, med särskilt fokus på infrastrukturer och stora EU-program. Ansvarig för EIT Digital i Sverige 2010-2015, som ledande del av ett EU-program med ett anslag om 75 M€/år.

Läs mer

Varför engagerar jag mig i rådet
Samverkan mellan akademi och näringsliv är en förutsättning för att utbildning och forskning ska leda till innovation och positiv samhällsutveckling. I olika positioner har jag jobbat såväl ”bottom-up” som ”top-down” med samverkan och innovationsstöd under flera decennier och funnit min belöning i långsiktigt nyskapande samarbete. Att få göra detta tillsammans med aktörerna i det livaktiga industri-klustret kring Oskarshamn ser jag som en vinn-vinn-situation för både Oskarshamn och KTH och ett viktigt bidrag till att KTH förblir viktigt också utanför huvudstaden.

Vilken nytta gör FoI-rådet
FoI rådet är ett forum för att generera idéer och initiera övergripande projekt som sätter samhällsbygget i och kring Oskarshamn i fokus. För att skapa ett bra samhälle som är robust men ändå utvecklas över tid krävs inte bara excellens i varje enskild del utanockså en bredd och en gemensam helhetsbild. Därför är det viktigt att alla ledande aktörer träffas och diskuterar angelägna frågor och skapar den överblick som behövs för att fatta kloka strategiska beslut.

Bengt Karlsson Moberg

Fil mag i didaktik med inriktning matematik. Ansvarig för Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling.

Läs mer

Novas uppdrag är att bidra till lågsiktigt hållbar utveckling för regionen kring Oskarshamn.
Detta sker i samverkan med starka partners inom akademi, näringsliv och offentlighet.
De stora industrierna och de mindre företagen hänger ihop i en näringsväv kopplad till hela det globala systemet med samarbetspartners, kunder och leverantörer över hela världen.

Det starka näringslivet här levererar årligen en hög bruttoregionprodukt som är grunden för välståndet.
Omvärlden är föränderlig och vi behöver vara proaktiva för att säkra och utveckla näringsliv och offentlig sektor inför framtiden på såväl kort som lång sikt.
Genom att växla upp kraften tillsammans och dra åt samma håll kan det urstarka näringslivet tillsammans med kraftfulla universitet och proaktiv offentlighet åstadkomma synergier som kan leda till såväl innovation och utveckling av befintliga verksamheter som diversifiering och skapande av nya företag.

Nova/Atrinova bidrar i samverkan med olika partners till kompetensförsörjning på olika sätt:

– Högre utbildning i form av efterfrågad grundutbildning
– Kompetensutveckling för befintlig verksamhet i syfte att stärka konkurrenskraften och utveckla verksamheten
– Spetskompetens för att utveckla och stärka global konkurrenskraft
– Spetskompetens för att stimulera innovation och diversifiering av näringslivet genom att nya företag stöttas och nya produkter tjänster och system skapas.

Forsknings- och innovationsrådet utgör ett unikt Triple Helix- nätverk som är en nyckel för att bidra till hög kunskapsnivå, samsyn, globala nätverk och finansieringssystem för utveckling som kommer hela regionen till godo.
Den typen av frågor är både roliga, meningsfulla och utmanade.