Oskarshamns råd för forskning- och innovationsinfrastruktur (FoI-råd)

Rådet arbetar med större forsknings- och utvecklingsprojekt och gör analyser och ger rekommendationer avseende vilka projekt man ska satsa på och stöttar projekten vid strategiska vägval och beslut. Rådet består av medlemmar från akademi, näringsliv och offentlighet på lokal, regional och nationell nivå.

Rådet utgör ett stöd för Oskarshamns kommun och övriga deltagande organisationer.

Rådet medverkar till att:

– Identifiera och initiera FUD – verksamhet (FUD står för forskning, utveckling och demonstration) som kan leda till industriell utveckling

– Identifiera spin-off från FoU (Forskning och Utveckling) som kan resultera i innovation, demosite och/eller affärsutveckling

– Finna finansieringskällor för verksamheten och projekt

– Klarställa behov av specifik kompetensutveckling inom lokal/regional industri och offentlig sektor

Medlemmar i FoI-rådet:
Ordinarie:
Claes Thegerström, Senior rådgivare (Ordförande)
Ulf Karlsson, KTH och Linköpings universitet (Operativ föreståndare)
Folke Snickars, Senior rådgivare
Rolf Persson, Oskarshamns kommun
Bengt Karlsson Moberg, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Thomas Carlzon, Länsstyrelsen
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Michael Leijonhud, Hultsfreds kommun/Additivt teknikcenter
Gunnar Landgren, KTH
Peter Värbrand, Linköpings universitet
Rickard Bucksch, Linnéuniversitetet
Jan Karjalainen, OKG
Björn Mårlid, Saft
Peter Magnusson, Scania
Alexander Lindqvist, SKB
Magnus Arbell, Uniper

Adjungerad:

Ingela Ottosson, Kommunalråd, Oskarshamns kommun
Anna Rockström, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Katharina Hultgren, Atrinova affärsutveckling

Gruppfoto september 2019. Från vänster: Anna Rockström, Ulf Karlsson, Rolf Persson, Ingela Ottosson, Rickard Bucksch, Claes Thegerström, Gunnar Landgren, Michael Leijonhud, Magnus Arbell, Jan Karjalainen, Folke Snickars, Björn Mårlid, Peter Värbrand, Ingeborg Eriksson, Peter Magnusson, Bengt Karlsson Moberg

Presentation av rådets medlemmar

Claes Thegerström (Ordförande)

Civ.ing, teknisk fysik. Arbetat med säkerhet, miljö och företagsledning inom kärnkraft 1974–2012 på bl.a. Studsvik, OECD/NEA och SKB. Vd för SKB 2003–2012. Senior rådgivare i Franska och Brittiska kärnavfallsprogr. Ledamot av IVA.

Läs mer

Varför engagerar jag mig i rådet
Jag har arbetat i gränsområdena mellan kärnteknik, framdrift av stora program för forskning och utveckling samt uppbyggnad av industriell infrastruktur för kärnbränslecykelns slutsteg. En väsentlig del i detta har varit att interagera med omgivande samhälle. Det har bl a inneburit att jag under ett par decennier samverkat med Oskarshamns kommun och en rad aktörer lokalt och regionalt. En del utgjordes av det s k mervärdesavtalet som förhandlades fram under mina sista år som Vd för SKB. Erfarenheterna har för mig understrukit vikten av långsiktig och uthållig samverkan mellan akademi, industri och samhällsinstanser som en motor för god utveckling. Genom medverkan i FoI-rådet får jag en möjlighet att bidra till kommunens och regionens fortsatta utveckling med de unika tillgångarna på högteknologisk kunskap och infrastruktur som finns i kommunen. Jag har mina rötter i regionen genom min uppväxt i grannkommunen Mönsterås och ett lantställe ett par mil söder om Oskarshamn. Detta ger dessutom en personlig anledning att vara engagerad för denna landsdels framtid.

Vilken nytta gör FoI-rådet
FoI-rådet samlar ledande representanter för en rad organisationer med potential att i samverkan stärka lokal, regional och t o m nationell utveckling inom rådets fokusområden. Rådet ger en ram för uppföljning av initiativ, identifiering av nya initiativ och koordinerat agerande vad gäller finansieringsmöjligheter och utförande. Flera projekt pågår eller planeras inom rådets intresseområden. Genom att se till att arbetsgrupper bildas kring specifika frågor, utredningar och projekt sätts igång och kurser eller seminarier arrangeras kan rådet skapa en positiv dynamik. Avgörande för framgång är medlemmarnas engagemang och vilja till samverkan.

Folke Snickars

Professor i regional planering KTH 1985-2011, fakultetens dekanus KTH 2003-2011, ordförande i Föreningen för samhällsplanering 1999-2003.

Läs mer

Varför engagerar jag mig i rådet
Jag har arbetat med utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle inom samhällsplaneringsområdet under hela mitt yrkesliv. Under mera än tio år var jag kontaktperson för KTHs samverkansavtal med Oskarshamns kommun. Man talar ofta om högskolans tredje uppgift och förknippar den med att forskning ska nyttiggöras i samhället. För mig är det arbete som det i FoI-rådet som innebär att jag försöker bidra till ett bättre samhälle inom det som är mitt kunskapsområde. Samverkan med Oskarshamns kommun har varit särskilt fruktbar både genom kommunens intresse för forskning som stöd för kommunens utveckling och genom att det varit så långvarigt. Den låga samarbetsperioden har gjort att långsiktiga frågor har kunnat behandlas i större utsträckning än om vid avgränsade konsultinsatser.

Vilken nytta gör FoI-rådet
FoI-rådet är en innovativ konstruktion för att ge stöd till det näringspolitiska arbetet i Oskarshamns kommun som har forsknings- och utvecklingsintensiva företag inte minst inom det högteknologiska industriella området. Kommunen vill utveckla denna verksamhet även om man inte har någon egen högskola både tillsammans med sin omgivande region och sina grannkommuner. Man vill också göra detta tillsammans med nationella universitet och högskolor som har en verksamhet som är strategiskt viktig för kommunen. Genom FoI-rådet skapas en institutionell förankring för denna verksamhet i form av ett öppet nätverk.

Peter Värbrand

Vicerektor för samverkan och innovation LiU (2011 – ), Professor i optimeringslära LiU (2001 – ), Prefekt vid Institutionen för teknik och naturvetenskap LiU (2003 – 2007).

Läs mer

Varför engagerar jag mig i rådet
I uppdraget som vicerektor ingår att utveckla lärosätets strategiska samverkansförmåga – men också att utveckla samverkan med för lärosätet viktiga samarbetspartners. Dit hör avtalet med Oskarshamns kommun och genom att delta i FoI-rådets arbete ökar möjligheten att leva upp till avtalets ambitioner.

Vilken nytta gör FoI-rådet
En framgångsrik samverkan kräver långsiktiga relationer och en kontinuerlig dialog och FoI-rådets verksamhet är en utmärkt mötesplats och tripple-helix arena där dessa framgångsfaktorer säkerställs. Utöver själva mötesplatsen är det min bild att FoI-rådet också har viktig mäklande roll. Rådet är sammansatt av verksamheter som har behov av att utvecklas tillsammans (t ex högteknologisk industri – akademi) och av ledamöter som har erfarenhet av att ”öppna dörrar och lösa problem”. Förutsättningarna är därmed goda för att kunna initiera och utveckla för kommunen – industrin – akademin viktiga samarbeten.