YH-myndigheten ger utbildning högt betyg!

Yh-myndigheten har i uppdrag att granska kvaliteten i yrkeshögskoleutbildningarna. Granskningen grundar sig på kvalitetskriterier och syftet är kontinuerlig utveckling och kvalitetshöjning i utbildningarna. Under hösten 2020 har myndigheten för yrkeshögskolan genomfört en uppföljande kvalitetsgranskning av Novas utbildning Drifttekniker/Processoperatör. Nu har resultatet kommit och den samlade bedömningen av utbildningens kvalitet är, precis som vid kvalitetsgranskningen som gjordes 2016, att utbildningens kvalitet är mycket hög!

– Det är mycket glädjande att få bekräftelse på att våra utbildningar håller hög kvalitet! Yrkeshögskoleutbildningar är av central betydelse för arbetslivets möjligheter att anställa personer som har ett kvalificerat yrkeskunnande och för individens möjlighet att skaffa sig yrkeskunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden, säger Bengt Karlsson Moberg, Rektor Nova – Utbildning FoU & Affärsutveckling

Myndigheten utgår från en rad kvalitetskriterier, men resultatet av en granskning påverkas också av utbildningens resultat, till exempel andelen studerande som går ut utbildningen med examen. När myndigheten genomför en granskning tittar de närmare på fyra områden:

Ledningsgruppen: Ledningsgruppen ska vara väl fungerande, engagerad och bidra till att utbildningens syfte uppnås. Ledamöterna ska ha god kunskap om kompetensbehoven inom yrkesområdet.

Lärande: Det ska finnas både praktiska och pedagogiska förutsättningar så att de studerande får rätt förutsättningar att nå målen med utbildningen. Den undervisande personalen ska ha både yrkeskunskap och pedagogisk förmåga.

Lärande i arbete (LIA): LIA är yrkeshögskolans signum. LIA ska vara en integrerad del av utbildningen med god samverkan mellan utbildningsanordnaren och den som tillhandahåller LIA-platsen.

Kvalitetsarbete: Utbildningsanordnarna ska ha ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete i syfte att skapa progression i utbildningarna.

Inom dessa fyra områden finns sammanlagt elva kvalitetskriterier som tillsammans täcker in vad som anses vara en god utbildning.

Du kan läsa mer om utbildningen Drifttekniker/Processoperatör här>>