Tillsammans vill vi utveckla vår region

Inom ramen för ”Förstudie kring företagens framtidsutmaningar i mittersta Kalmar län” har en övergripande omvärldsanalys genomförts över de fyra mittlänskommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn för att kartlägga långsiktiga framtidsutmaningar. Inom förstudien har också utvalda företag kontaktats i respektive kommun för djupintervjuer och enkäter för att samla in information om hur deras nuläge ser ut, hur de bevakar omvärldsförändringar och hur de arbetar med utvecklingsfrågor. Målsättningen har varit att kartlägga företagens viktigaste framtidsutmaningar på 3-5 års sikt och få en bild av vilka företagsstödjande insatser de behöver och efterfrågar. Utöver detta har en workshop genomförts med de lokala fristående sparbankerna för att formulera förslag på lämpliga insatser för att stötta företagen.

Citat från ett av de intervjuade företagen:

”Den globala utvecklingen gör att vi måste hitta automatiserade och effektivare tillverknings-processer för att kunna hänga med i konkurrensen, samt att ”hantverkskompetensen” håller helt och hållet på att utplånas i vår bransch, på grund av att skolorna har oerhört svårt att rekrytera elever.”

Genom förstudien kan konstateras att det finns behov av insatser för att stötta företagens utveckling. Förstudien har genomförts vid en tidpunkt då företagen i våra kommuner går igenom en strukturkris av sällan skådat slag. Omvärlden förändras i rasande takt och såväl genomförd omvärldsanalys som gjorda intervjuer bekräftar bilden att det är en stor utmaning för små och medelstora företag att bevaka hur detta kan påverka företagets verksamhet. Att sedan bedöma vilka insatser som ska prioriteras för att företaget ska vara relevant även i framtiden och också klara att genomföra dessa är ytterligare stora utmaningar som ställer krav på kvalificerad ledning och tillgång till rådgivare och expertkompetens.

Det finns en mängd olika stödaktörer som verkar i regionen idag som vill bidra till att stötta företagens utveckling. Förstudien kan dock konstatera att företagen har svårt att överblicka vem man ska kontakta och vilka stöd som är tillgängliga, detta trots alla insatser som gjorts tidigare via olika projekt och genomförda kommunikationsinsatser. De områden som företagen främst lyfter som viktiga utvecklingsområden är marknad/försäljning, ägare/ledningsfrågor liksom kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyte och nätverk. Företagen efterfrågar en nära och personlig rådgivare som kan vara ett stöd i utvecklingsprocessen och hjälpa till med kontakter till kompetens, finansiering m m. Enligt den OECD-utredning ”Förstärkt jobbskapande i Kalmar län” som genomfördes 2016 konstaterades att de små och medelstora företagen i regionen behöver öka till mer kunskapsintensiv produktion för ökad konkurrenskraft och högre produktivitet. För att klara detta behöver företagen strategisk omvärldsbevakning på en längre tidshorisont samt tillgång till spetskompetens som exempelvis finns inom de akademiska systemen. Flera av företagen har försökt samarbeta med akademi/institut men blivit missnöjda och det finns behov av en mellanhand som kan hjälpa till med att förmedla kontakterna så att förväntansbilden överensstämmer mellan parterna. Genom att låta förstudien följas av ett genomförandeprojekt där insatserna anpassas utifrån företagens behov kan det nära näringslivsstödjande systemet stärkas och användas för kraftsamling för bygdens företag. Arbete kring detta kommer fortsätta under hösten.

Projektet Förstudie kring företagens framtidsutmaningar i mittersta Kalmar län medfinansieras av: