Utbildning, komplettering och prov under sommaren

Utgångspunkten nu är att undervisning och tentamen på plats på Nova är möjlig, efter att anordnaren gjort riskbedömningar och vidtagit erforderliga åtgärder. På samma sätt öppnas en möjlighet att genomföra eventuella kompletteringar i syfte att studerande så långt som möjligt ska kunna ta examen på utsatt tid, men naturligtvis även andra kompletteringar som skulle kunna behöva göras. Beskeden öppnar också upp för möjligheter att kunna genomföra behörighets- och urvalsprov, i de fall som utbildningar använder sådana.

Inför hösten

Inför hösten innebär beskeden att det finns möjlighet att samla både gamla och nya studerandegrupper i de lokaler som utbildningarna bedrivs i, men med riskbedömning och eventuella åtgärder för att minska smittspridning. Det finns inget hinder för att platsbundna utbildningar fortsätter att bedriva vissa delar på distans. Det är tvärtom rimligt att anta att det även under hösten finns delar av utbildningarna som behöver bedrivas på distans, då alla moment inte kommer att kunna göras i bunden form efter en prövning mot de allmänna rekommendationerna (distansering, högst 50 deltagare).

Det framgår också tydligt att detta besked gäller tills vidare, men att det kan ändras om det finns skäl för det. Det betyder att det senare kan komma en rekommendation om att bundna utbildningar återigen ska gå över till distansform. Ur planeringsperspektiv innebär det förstås en osäkerhet, som gör att vi allihop måste hålla oss flexibla.

Är det möjligt för platsbundna utbildningar inom Yrkeshögskolan att, trots de nya beskeden, starta som distansform i höst?

Ja – men om nuvarande rekommendationer ligger kvar i augusti, bör verksamheten bedrivas enligt den studieform som utbildningsplanen anger senast från den 1 oktober 2020. Detta innebär, som sagt, inte något förbud mot distansinslag när så är lämpligt eller möjligt.