Utbildning, komplettering och prov

Utgångspunkten nu är att undervisning och tentamen på plats på Nova är möjlig, efter att anordnaren gjort riskbedömningar och vidtagit erforderliga åtgärder. På samma sätt öppnas en möjlighet att genomföra eventuella kompletteringar i syfte att studerande så långt som möjligt ska kunna ta examen på utsatt tid, men naturligtvis även andra kompletteringar som skulle kunna behöva göras. Beskeden öppnar också upp för möjligheter att kunna genomföra behörighets- och urvalsprov, i de fall som utbildningar använder sådana. Observera att vi pga Covid-19 har vi begränsade möjligheter att erbjuda tentamensservice till distansstudenter! 

Hösten 2020

Beskeden som regeringen och Folkhälsomyndigheten gett gör att det finns möjlighet att samla både gamla och nya studerandegrupper i de lokaler som utbildningarna bedrivs i, men med riskbedömning och eventuella åtgärder för att minska smittspridning. Det finns inget hinder för att platsbundna utbildningar fortsätter att bedriva vissa delar på distans. Det är tvärtom rimligt att anta att det även under hösten finns delar av utbildningarna som behöver bedrivas på distans, då alla moment inte kommer att kunna göras i bunden form efter en prövning mot de allmänna rekommendationerna (distansering, högst 50 deltagare).

Det framgår också tydligt att detta besked gäller tills vidare, men att det kan ändras om det finns skäl för det. Det betyder att det senare kan komma en rekommendation om att bundna utbildningar återigen ska gå över till distansform. Ur planeringsperspektiv innebär det förstås en osäkerhet, som gör att vi allihop måste hålla oss flexibla.

Anpassning av lokaler

Schemaläggning av undervisningslokaler ska säkerställa att tillräckligt avstånd kommer att råda mellan personerna i respektive lokal och att trängsel inte riskerar att uppkomma i korridorer. Grupper upp till 50 personer får befinna sig i en undervisningslokal. Maxgränsen gäller under förutsättning att lokalen kan anpassas så att tillräckligt avstånd finns mellan studenterna i lokalen.

Det finns inget besöksförbud på Nova men rekommendationen är att eget arbete utförs hemifrån och att grupparbete sker via distansverktyg istället för att sitta tillsammans i grupprum. Allt för att minska risken för smittspridning.

Fortsatt distansundervisning

Är det möjligt för platsbundna utbildningar inom Yrkeshögskolan att, trots beskeden som kom den 29 maj, starta som distansform i höst?

Ja – men verksamheten bör enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan bedrivas enligt den studieform som utbildningsplanen anger senast från den 1 oktober 2020. Detta innebär, som sagt, inte något förbud mot distansinslag när så är lämpligt eller möjligt.

Prioriterade grupper i våra lokaler just nu:

  • Förstaterminsstudenter
  • Studiegrupper med laborativa/praktiska moment
  • Studiegrupper med examinerande moment som inte är lämpliga att genomföra digitalt

Har ni frågor är ni välkomna att i första hand kontakta ansvarig för respektive utbildning.