Om Kompetenslyft Kalmar län

Genom Kompetenslyft Kalmar län erbjuds anställda i industrin  kostnadsfri utbildning och kompetensutveckling så att både medarbetare och företag står rustade för en ny situation under och efter Covid-19. Tillsammans med företagen identifierar projektet vilka behov som finns av kompetensutvecklingsinsatser och vilka målgrupper i respektive företag.

Projektet omfattar hela Kalmar län och drivs av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Campus Västervik, IUC Kalmar län och med stöd av Region Kalmar län, som går in med 2,9 miljoner i medfinansiering, samt sträcker sig fram till februari 2023. Ett fokus på hela länet stärker den regionala samverkan även på lång sikt.

Kompetenslyft Kalmar län fick i december 2020 beviljat 7,8 milj från Svenska ESF-rådet. Projektet har nu startat och är inriktat mot företag och anställda inom industri och industrinära verksamhet i Kalmar län.

Vill du som företag delta i projektet?
Maila till projektledare Henrik Jardbing eller ring tel: 0491-76 42 92, för mer information.

Fokus för projektet är industrin då den är en mycket viktig näring för länet som genererar stora ekonomiska värden och därmed ett betydande skatteunderlag för offentlig sektor. Kalmar län är en industritung region med en stor industrinära tjänstesektor. I länet finns totalt 1538 företag inom tillverkningsindustrin. Industrin har påverkats negativt av Covid-19 bland annat genom beroendet av internationell handel.

– Genom Kompetenslyft Kalmar Län får vi i koncernen möjlighet att kompetensutveckla våra medarbetare samt även påverka innehållet i utbildningsinsatserna. Detta initiativ skapar goda förutsättningar för att fortsätta utveckla våra verksamheter” , säger Håkan Hjalmarsson, koncernchef Be-Ge koncernen.

– Förmågan att säkerställa kompetensen inom näringslivet är helt avgörande för länets utveckling. Region Kalmar Län är därför mycket glada över att centrala utbildningsaktörer på detta sätt samverkar för att tillsammans möta industrins kompetensutvecklings- och försörjningsbehov med utbildning, säger Sofia Seifarth, Basenhetschef Näringsliv och kultur, Region Kalmar län.