Avtal och samarbeten

Målet för samverkan är att skapa värden för den egna verksamheten som inte kunnat åstadkommas utan denna samverkan. Som ett resultat skapas värden för andra universitet, företag, myndigheter, andra kommuner och omgivande region.

Memorandum of Understanding (MoU) KTH & Oskarshamns kommun - partnerskap rörande samarbete

Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Oskarshamns kommun har samarbetat genom övergripande avtal sedan 2010. Inom avtalets ram har ett antal samverkansverksamheter genomförts till stöd för regional utveckling. Samverkan ska ske inom områdena forskning, utbildning och innovation.

Läs mer

Forskning
Oskarshamns kommuns prioriterade utvecklingsfrågor är i fokus för behovsstyrd forskning som bidrar till regional utveckling. En väsentlig del av detta arbete finns kring etableringen av en nationell infrastruktur för forskning om geosfären samt nyttiggörande av dess resultat.  Andra teman för forskningssamarbete gäller Oskarshamns kommuns sociala och ekonomiska utveckling som del av den sydostsvenska regionen. Ytterligare områden gäller exempelvis energisystemanalyser till stöd för kommunens arbete med hållbar utveckling.

Utbildning

KTH och Oskarshamns kommun vidareutvecklar ett fördjupat samarbete kring kompetensförsörjning. Kompetensutveckling och vidareutbildning av medarbetare hos kommunala och regionala intressenter utvecklas och genomförs exempelvis i form av uppdragsutbildning för kommunens egen personal och utbildning till stöd för industrins fortsatta verksamhet i kommunen.

Innovation
I Oskarshamnsregionen gör anknytningen till stora företag det till en särskild utmaning att skapa ett innovativt klimat inom näringsliv och offentlig verksamhet. Småföretagandet har behov av stimulans inte minst genom utbildning och nätverksverksamhet. Det lokala innovationssystemet blir en allt viktigare komponent i detta arbete. Oskarshamns kommun har ett starkt intresse av injektioner för att skapa nya idéer i kunskapstriangelns anda i det regionala innovationssystemet. Detta intresse delar kommunen med andra i den sydostsvenska regionen. För KTH är det av värde att samverkan leder till innovativ utveckling av forskning och utbildning.

Intentionsavtal mellan Linköpings Universitet och Oskarshamns kommun/Nova gällande samarbete

Linköpings universitet och Oskarshamns kommun/Nova har tidigare samarbetat kring olika projekt och har nu för avsikt att utveckla samarbetet mot en fördjupad och långsiktigt samverkan. Samverkan ska ske inom områdena forskning, utbildning och innovation.

Läs mer

Forskning
Oskarshamns kommuns prioriterade utvecklingsfrågor är i fokus för behovsstyrd forskning som bidrar till regional utveckling. En väsentlig del av detta arbete finns kring etableringen av en nationell forsknings- och innovationsinfrastruktur för geovetenskap och geoingenjörskonst samt nyttiggörande av de resultat som kommer ur detta. Andra teman för forskningssamarbete gäller Oskarshamns kommuns sociala och ekonomiska utveckling som del av den sydostsvenska regionen. Ytterligare områden gäller samverkan med industrin runt specifika forsknings- och utvecklingsprojekt, industriell livsmedelsproduktion och utvecklingsprojekt i samband med nedläggning av två kärnkraftsreaktorer i Oskarshamn.

Utbildning
Linköpings universitet och Oskarshamns kommun vidareutvecklar ett fördjupat samarbete kring kompetensförsörjning. Kompetensutveckling och vidareutbildning av medarbetare hos kommunala och regionala intressenter utvecklas och genomförs exempelvis i form av uppdragsutbildning för kommunens egen personal och utbildning till stöd för industrins fortsatta verksamhet i kommunen.

Innovation
I Oskarshamnsregionen gör anknytningen till stora företag det till en särskild utmaning att skapa ett innovativt klimat inom näringsliv och offentlig verksamhet. Småföretagandet har behov av stimulans inte minst genom utbildning och nätverksverksamhet. Det lokala innovationssystemet blir en allt viktigare komponent i detta arbete. Oskarshamns kommun har ett starkt intresse av att skapa nya idéer i kunskapstriangelns anda i det regionala innovationssystemet. Detta intresse delar kommunen med andra i den sydostsvenska regionen. För Linköpings universitet är det av värde att samverkan leder till innovativ utveckling av forskning och utbildning.

Oskarshamns råd för forskning- och innovationsinfrastruktur

Rådet arbetar med större forsknings- och utvecklingsprojekt och gör analyser och ger rekommendationer avseende vilka projekt man ska satsa på och stöttar projekten vid strategiska vägval och beslut. Rådet består av medlemmar från akademi, näringsliv och offentlighet på lokal, regional och nationell nivå.

Läs mer

Rådet utgör ett stöd för Oskarshamns kommun och övriga deltagande organisationer.

Rådet medverkar till att:

– Identifiera och initiera FUD – verksamhet (FUD står för forskning, utveckling och demonstration) som kan leda till industriell utveckling

– Identifiera spin-off från FoU (Forskning och Utveckling) som kan resultera i innovation, demosite och/eller affärsutveckling

– Finna finansieringskällor för verksamheten och projekt

– Klarställa behov av specifik kompetensutveckling inom lokal/regional industri och offentlig sektor

Medlemmar i FoI-rådet:
Ordinarie:
Claes Thegerström, Senior rådgivare (Ordförande)
Ulf Karlsson, KTH och Linköpings universitet (Operativ föreståndare)
Folke Snickars, Senior rådgivare
Rolf Persson, Oskarshamns kommun
Bengt Karlsson Moberg, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Thomas Carlzon, Länsstyrelsen
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Michael Leijonhud, Hultsfreds kommun/Additivt teknikcenter
Gunnar Landgren, KTH
Peter Värbrand, Linköpings universitet
Rickard Bucksch, Linnéuniversitetet
Jan Karjalainen, OKG
Björn Mårlid, Saft
Peter Magnusson, Scania
Alexander Lindqvist, SKB
Magnus Arbell, Uniper

Adjungerad:

Ingela Ottosson, Kommunalråd, Oskarshamns kommun
Anna Rockström, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Katharina Hultgren, Atrinova affärsutveckling

Foto taget vid ett möte i september 2019. Från vänster: Anna Rockström, Ulf Karlsson, Rolf Persson, Ingela Ottosson, Rickard Bucksch, Claes Thegerström, Gunnar Landgren, Michael Leijonhud, Magnus Arbell, Jan Karjalainen, Folke Snickars, Björn Mårlid, Peter Värbrand, Ingeborg Eriksson, Peter Magnusson, Bengt Karlsson Moberg.