Avtal

Målet för samverkan är att skapa värden för den egna verksamheten som inte kunnat åstadkommas utan denna samverkan. Som ett resultat skapas värden för andra universitet, företag, myndigheter, andra kommuner och omgivande region.

Memorandum of Understanding (MoU) KTH & Oskarshamns kommun - partnerskap rörande samarbete

Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Oskarshamns kommun har samarbetat genom övergripande avtal sedan 2010. Inom avtalets ram har ett antal samverkansverksamheter genomförts till stöd för regional utveckling. Samverkan ska ske inom områdena forskning, utbildning och innovation.

Läs mer

Forskning
Oskarshamns kommuns prioriterade utvecklingsfrågor är i fokus för behovsstyrd forskning som bidrar till regional utveckling. En väsentlig del av detta arbete finns kring etableringen av en nationell infrastruktur för forskning om geosfären samt nyttiggörande av dess resultat.  Andra teman för forskningssamarbete gäller Oskarshamns kommuns sociala och ekonomiska utveckling som del av den sydostsvenska regionen. Ytterligare områden gäller exempelvis energisystemanalyser till stöd för kommunens arbete med hållbar utveckling.

Utbildning

KTH och Oskarshamns kommun vidareutvecklar ett fördjupat samarbete kring kompetensförsörjning. Kompetensutveckling och vidareutbildning av medarbetare hos kommunala och regionala intressenter utvecklas och genomförs exempelvis i form av uppdragsutbildning för kommunens egen personal och utbildning till stöd för industrins fortsatta verksamhet i kommunen.

Innovation
I Oskarshamnsregionen gör anknytningen till stora företag det till en särskild utmaning att skapa ett innovativt klimat inom näringsliv och offentlig verksamhet. Småföretagandet har behov av stimulans inte minst genom utbildning och nätverksverksamhet. Det lokala innovationssystemet blir en allt viktigare komponent i detta arbete. Oskarshamns kommun har ett starkt intresse av injektioner för att skapa nya idéer i kunskapstriangelns anda i det regionala innovationssystemet. Detta intresse delar kommunen med andra i den sydostsvenska regionen. För KTH är det av värde att samverkan leder till innovativ utveckling av forskning och utbildning.

Intentionsavtal mellan Linköpings Universitet och Oskarshamns kommun/Nova gällande samarbete

Linköpings universitet och Oskarshamns kommun/Nova har tidigare samarbetat kring olika projekt och har nu för avsikt att utveckla samarbetet mot en fördjupad och långsiktigt samverkan. Samverkan ska ske inom områdena forskning, utbildning och innovation.

Läs mer

Forskning
Oskarshamns kommuns prioriterade utvecklingsfrågor är i fokus för behovsstyrd forskning som bidrar till regional utveckling. En väsentlig del av detta arbete finns kring etableringen av en nationell forsknings- och innovationsinfrastruktur för geovetenskap och geoingenjörskonst samt nyttiggörande av de resultat som kommer ur detta. Andra teman för forskningssamarbete gäller Oskarshamns kommuns sociala och ekonomiska utveckling som del av den sydostsvenska regionen. Ytterligare områden gäller samverkan med industrin runt specifika forsknings- och utvecklingsprojekt, industriell livsmedelsproduktion och utvecklingsprojekt i samband med nedläggning av två kärnkraftsreaktorer i Oskarshamn.

Utbildning
Linköpings universitet och Oskarshamns kommun vidareutvecklar ett fördjupat samarbete kring kompetensförsörjning. Kompetensutveckling och vidareutbildning av medarbetare hos kommunala och regionala intressenter utvecklas och genomförs exempelvis i form av uppdragsutbildning för kommunens egen personal och utbildning till stöd för industrins fortsatta verksamhet i kommunen.

Innovation
I Oskarshamnsregionen gör anknytningen till stora företag det till en särskild utmaning att skapa ett innovativt klimat inom näringsliv och offentlig verksamhet. Småföretagandet har behov av stimulans inte minst genom utbildning och nätverksverksamhet. Det lokala innovationssystemet blir en allt viktigare komponent i detta arbete. Oskarshamns kommun har ett starkt intresse av att skapa nya idéer i kunskapstriangelns anda i det regionala innovationssystemet. Detta intresse delar kommunen med andra i den sydostsvenska regionen. För Linköpings universitet är det av värde att samverkan leder till innovativ utveckling av forskning och utbildning.