En kreativ kunskapsmiljö som arbetar för regionens utveckling

Bakgrund

Regional utveckling är en del av Oskarshamns kommuns strategi för att skapa flera arbetstillfällen och en hållbar livsmiljö. Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är ett strategiskt utvecklingsverktyg vars uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor. Vi arbetar i gränssnittet mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet samt mot allmänheten. Genom samverkan utgör Nova en kraftfull aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Verksamheten omfattar utbildning, forskning och utveckling (FoU) samt affärsutveckling.

Organisation/styrning

Nova ingår i Tillväxt- och Näringslivskontoret och rapporterar till Förvaltningschefen.

Vision

Nova – en naturlig och värdeskapande partner i kompetensförsörjning, forsknings- och utvecklingsprojekt i Oskarshamn, Sverige och världen.

Verksamhetsidé

Att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor. Detta sker genom kunskapsuppbyggande, kompetensförsörjning och affärsutvecklingsinsatser i samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Policy och värdegrund

Vi bygger en trygg och framgångsrik verksamhet och gemenskap genom öppen samverkan och nätverk. Vår organisationskultur präglas i hög grad av delaktighet, engagemang och kvalitetsmedvetenhet. Våra studerande, samarbetspartners och övriga kontakter är i fokus och vi arbetar processorienterat. Vi har ett tillåtande klimat och ett möjlighetsbaserat tänkande och tillvaratar varandras kompetenser. Vi kommunicerar, löser problem och ger feedback på ett konstruktivt sätt och vi arbetar aktivt för att främja en miljö som är fri från diskriminering och trakasserier. Vår grundinställning är att tänka, tro och tala väl om varandra.

Kvalitet går före kvantitet i verksamheten. Syftet är det som avgör vilka projekt/uppdrag vi arbetar med, och vilka partners vi väljer att etablera kontakt med. Vi strävar efter att bygga upp nätverk med starka partners, med vinna/vinna-konceptet som utgångspunkt för samarbetet. Kvalitetsledningssystem finns inom varje verksamhetsområde och beskriver hur verksamheten ska genomföras och följas upp. Förbättringsarbete sker löpande. Synergier mellan näringsliv, offentlig sektor, forskning och utbildning är en förutsättning för att behålla och öka regionens konkurrenskraft.

Likabehandlingsplan

I vår likabehandlingsplan kan du läsa hur vi främjar likabehandling av alla anställda, studerande och övriga samarbetspartners i vårt nätverk, och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsarbetet bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och handlar om att främja en miljö som är fri från diskriminering och trakasserier. Målet är att vår verksamhet ska vara fri från alla former av trakasserier och att likabehandlingsplanen genomsyrar all verksamhet som bedrivs. Planen innehåller även en beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas om något fall av diskriminering eller kränkande behandling ändå uppstår. Likabehandlingsplan>>

Våra värdeord

Effektiva – Tillvaratar etablerad kunskap och lägger resurser på rätt saker

Innovativa – Ser möjligheterna genom ett flexibelt synsätt

Kvalitetsmedvetna – Sätter kvalitet före kvantitet och arbetar med ständiga förbättringar

Omvärldsvakna – Lyhörda för omvärldens nutida och framtida behov

Samverkande – Genererar kraft genom rätt samverkan

Värdeskapande – Tillför nytta och skapar mervärde för intressenter och samhället i stort