Kursinnehåll Produktionsteknik

CAD för produktionstekniker, 15 YH-poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om och färdighet i att använda ett digitalt ritprogram för att med detta som verktyg kunna utveckla och effektivisera produktionsprocessen. Kursens mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens att bedöma hur och när ett CAD-program kan användas i utvecklingsarbete av metodik och verktyg i processer som rör produktionsteknik.

Excel för produktionstekniker, 10 YH-poäng

Kursens syftar till att ge adekvata kunskaper i kalkylprogrammet Excel för att kunna använda detta verktyg i det vardagliga arbetet som produktionstekniker. Kursens mål är att ge kunskaper, färdigheter och kompetenser för att bedöma vilka funktioner i Excel som krävs för att lösa förekommande kalkyleringsuppgifter i yrkesrollen.

Industriell IT, 10 YH-poäng

Kursens syfte är att ge kunskap om och färdighet i industriell datakommunikation , för att kunna medverka till att utveckla och effektivisera produktionsprocessen. Målet med kursen är att ge kunskaper om de hjälpmedel och verktyg som finns inom IT gällande grundläggande styrteknik, industriell datakommunikation, databaskommunikation, ISA 95, PLC-system, operatörssystem och webbapplikationer i produkten.

Kvalitetsteknik, 25 YH-poäng

Kursens syfte är att ge kunskap om arbetsprocesser och kvalitetsverktyg för att med hänsyn till miljöaspekter kunna medverka i utvecklingsarbete och ständiga förbättringar inom produktionsindustrin. Målet är att ge kunskaper om kvalitetsteknik som styrinstrument i ett företag. samt metoder och verktyg i det förebyggande arbetet med ständiga förbättringar i kvalitetsarbetet. Kursen ska även ge kunskaper om produktionsindustrins påverkan på den yttre miljön, samt metoder och åtgärder för att reducera denna påverkan.

Ledarskap och kommunikation, 20 Yh-poäng

Kursens syfte är att ge kunskap om värdet av gott medarbetarskap, samt hur man leder arbetskamrater och kommunicerar inom det produktionstekniska området så att arbetsklimatet präglas av samsyn och effektivitet. Målet med kursen är att ge kunskap om teoribildningen kring ledarskap och kommunikation, självledarskap, samt tillfälle till självinsikt och reflektion kring det egna ledarskapet.

Lärande i arbete – LIA, 20 YH-poäng

Kursens syfte är att ge möjlighet att koppla de teoretiska kunskaperna till det dagliga arbetet för en produktionstekniker eller motsvarande i industriell produktion. Målet med kursen är att de studerande ska få en förståelse för alla delar av produktionsteknikerns roll , och kunna delta i det dagliga arbetet.

Materialkunskap, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att ge kunskap om olika material som behövs rör att kunna bedöma hur material ska användas i produktionstekniskt hänseende för att bäst ta tillvara olika materials egenskaper och arbeta för en hållbar produktion. Kursens mål är att ge kunskap om materialegenskaper, hållfasthetslära och provningsmetoder.

Produktion – logistik och Lean, 45 YH-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap för att kunna analysera och lösa logistiska problem i produktionen men även kunskap om de faktorer som beskriver ett företags framgång och konkurrenskraft, samt hur man kan påverka dem. Målet med kursen är att ge kunskap om innebörden i begreppet logistik, logistikflöden samt logistikens roll i ett tillverkande företag, Lean-filosofin och Lean-verktygen så att den studerande efter kursen kan tillämpa den i det dagliga arbetet i produktionen.

Produktionsteknik, 50 YH-poäng

Kursens syfte är att ge kunskap för att utifrån analyser genomföra produktionstekniska förbättringar i syfte att uppnå en störningsfri produktion. Målet med kursen är att ge specialiserade kunskaper om begreppet produktionsteknik och produktionsprocessens betydelse för en effektiv och störningsfri produktion, produktionsergonomi och det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser.

Produktionstekniskt examensarbete, 25 YH-poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om hur man effektivt planerar och genomför projekt inom industriell produktion för att självständigt kunna lösa arbetsuppgifter i projektform i sin kommande yrkesroll. Den studerande ska träna på att självständigt planera och genomföra ett projekt enligt givna ramar. Syftet med kursen är också att ge inblick i angränsande yrkesområden.  Kursens mål är att ge kunskap om vad ett projekt är, projektets olika faser samt hur man bedriver arbete i projektform inom industriell produktion. Kursen ger också kunskap, färdighet och kompetens att genomföra ett projekt i produktionsteknisk verksamhet enligt vedertaget arbetssätt, och sedan rapportera resultatet muntligt och skriftligt.

Teknisk engelska, 15 YH-poäng

Kursens syfte är att ge färdighet att kommunicera åtaganden och lösningar inom ramen för yrkesrollen. Kursens mål är att ge kunskaper och färdigheter att använda engelskan i yrkesrollen.

Tillämpad matematik, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande de kunskaper i matematik som krävs för att kunna lösa vanligt förekommande uträkningsuppgifter i yrkesrollen. Kursen mål är att ge för yrkesrollen relevanta kunskaper i matematik och färdighet att använda matematiska verktyg.