En internationell forsknings- och innovationsinfrastruktur

Äspölaboratoriet är en av regionens största tillgångar inom forskning och utveckling, innovation samt test och demonstration. Oskarshamns kommun vill att Äspölaboratoriet fortsätter att bidra till regionens utvecklings- och innovationsarbete och därmed till samhällsutveckling även efter det att anläggningen fullgjort sin uppgift inom SKB:s uppdrag.

Den forskning och utveckling som bedrivs och kan bedrivas framöver utifrån Äspölaboratoriet kan hjälpa till att lösa samhällets utmaningar inom områden som samhällsbyggande, klimat och nyttjande av naturresurser.
För att utveckla Äspölaboratoriet till en framtida internationell forsknings- och innovationsinfrastruktur krävs samverkan mellan flera parter.

Oskarshamns kommun tillsammans med Svensk kärnbränslehantering AB och KTH är tre av parterna men samverkan och stöd sker även med andra parter som offentliga organisationer, universitet, forskningsinstitut och företag – nationellt och internationellt.

Den 12-13 februari 2018  hölls konferensen ”The Underground Space Challenge”, en vetenskaplig konferens där man diskuterade vetenskapliga och tekniska utmaningar inom underjordsverksamhet och hur Äspölaboratoriet i Oskarshamn kan användas för att lösa de utmaningar som finns inom modern underjordsverksamhet, från byggande av tunnlar, utvinning av geoenergi och användningen av autonoma fordon till sanering av förorenad mark.

The Underground Space Challenge 2018>>

Läs mer om Äspölaboratoriet>>