Stödpedagog

Vill du skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med intellektuella, neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar? I utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd.

Under utbildningen får du kunskaper om olika funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd, d.v.s. hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja den enskilde individen. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete. Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens självständighet, delaktighet i planerandet och genomförandet av aktiviteter för en meningsfull vardag på ett hälsofrämjande sätt. Du lär dig även att själv tillämpa men också att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra kognitiva hjälpmedel.

 

Hälsohögskolan vid Jönköping University är huvudman för utbildningen

 

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Yrkesliv

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer och bedrivs på två studierorter: Oskarshamn och Värnamo. Önskemål om ort anges i ansökan. Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket.

Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt Lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA). Träffar sker två sammanhängande dagar var tredje vecka. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning vid träffarna att ske via videokonferens.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser som ingår i utbildningen

Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 YH-poäng
Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, 30 YH-poäng
Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35 YH-poäng
Lärande i arbete – LIA, 30 YH-poäng
Människan i utveckling utifrån ett etiskt förhållningssätt, 25 YH-poäng
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 YH-poäng
Socialt arbete, lagstiftning och organisation, 15 YH-poäng
Examensarbete, 15 YH-poäng

Läs mer om kursernas innehåll här

Praktisk information

Terminstider:

Termin 1: 20180827 – 20190113
Termin 2: 20190114 – 20190609
Termin 3: 20190826 – 20200119
Termin 4: 20200120 – 20200531

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Barn- och fritidsprogrammet

Socialt arbete
Hälsopedagogik
Kommunikation
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2

Eller

Vård- och omsorgsprogrammet

Samhällskunskap 1a2
Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Vård- och omsorgsarbete 1

Du ska även ha minst ett års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom omsorg, socialt eller pedagogiskt arbete. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov. Provet mäter den sökandes förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och är uppdelat på två områden: problemlösningsförmåga och läsförståelse.

Max: 100 p (problemlösningsförmåga 50 p och läsförståelse 50 p)
Vid lika poäng viktas resultaten i prioriteringsordningen
1. problemlösningsförmåga, 2. läsförståelse.

Det särskilda provet erbjuds vid två tillfällen: 23 maj och 25 maj.