Specialistundersköterska – äldre

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska!

I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas.

Du får fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser. Etik, Palliativ vård, Handledning och kvalitetsarbete är exempel på kurser som ingår i utbildningen, som leds av erfarna lärare. Under utbildningen medverkar också flera gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta på hel- eller deltid, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett projektarbete.

 

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Yrkesliv

Efter utbildningen kan du ha specialfunktioner på din arbetsplats t ex i specialistteam, leda projekt och förbättringsarbeten, handleda nyanställda med mera. Men kanske den viktigaste faktorn är att du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer, och tanken är att du parallellt med studierna är kvar i ditt arbete som undersköterska på hel- eller deltid, beroende på dina övriga förutsättningar. Studierna har ett distansupplägg, med träffar två sammanhängande dagar var tredje vecka. Mellan träffarna arbetar du med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter och fallstudier enligt särskilda studiehandledningar. Vissa uppgifter ska lösas i grupp. Lärare handleder via e-post och telefon samt via en webbaserad studieplattform. Utbildningen avslutas med ett projektarbete.

Kurser som ingår i utbildningen

Åldrandet ur fysisk, psykisk och social synvinkel, 15 YH-poäng
Demenssjukdomar, 35 YH-poäng
Etik och bemötande, 35 YH-poäng
Handledning och kvalitetsarbete, 30 YH-poäng
Salutogent arbetssätt, 15 YH-poäng
Palliativ vård och omsorg, 20 YH-poäng
Psykisk ohälsa hos äldre, 35 YH-poäng
Projektarbete, 15 YH-poäng

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Utbildningens ledningsgrupp

Behörighet

Eftersom utbildningen är eftergymnasial krävs ett slutbetyg från gymnasial utbildning (Vård- och omsorgsprogrammet eller annat program på gymnasienivå) eller motsvarande. Du ska vara utbildad undersköterska med godkända betyg (E/Godkänt/3) i minst 1200 gymnasiepoäng som ingår i de programgemensamma kurserna i gymnasiets Vård- och omsorgsprogram eller motsvarande inklusive kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, Medicin 1 och Etik och människans livsvillkor eller motsvarande kurser från äldre utbildningar.

Dessutom ska du ha minst 18 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom yrkesområdet. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid. Grundläggande datorvana och tillgång till Internet krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån ett särskilt prov och tidigare utbildning.

Alla behöriga sökande kallas till ett särskilt prov som består av en skriftlig del och en strukturerad intervju. Provet poängsätts med max 30 meritpoäng.

Genomförda gymnasiekurser inom vård- och omsorgsområdet eller motsvarande utbildning utöver behörighetskravet med minst betyget E/Godkänd/3 ger 1 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng. Även gymnasiekurser i svenska eller svenska som andraspråk ger meritpoäng på motsvarande sätt. Tidigare utbildning kan ge max 8 meritpoäng.

De som arbetat inom vård och omsorg av äldre längre än vad som krävs för att vara behörig, får extra meritpoäng enligt följande: 24-48 månader på heltid: 1 poäng per fullgjord 6-månadersperiod. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid. Högst två års arbete på heltid kan ge meritpoäng. Yrkeserfarenhet kan ge max 4 meritpoäng.