Kursinnehåll Specialistundersköterska – äldre

Etik och bemötande, 35 YH-poäng

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om etiska teorier och begrepp samt om begreppen människosyn, värdighet och värdegrund. Efter fullföljd kurs ska de studerande ha fördjupade kunskaper om hur kommunikation och bemötande i vård- och omsorgsarbete kan ske utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt, samt hur man kan förebygga att svåra/hotfulla situationer uppstår. De studerande ska ha färdigheter i att bemöta och kommunicera med vårdtagare, anhöriga och kollegor på ett professionellt sätt. Kursen syftar även till att ge de studerande färdigheter i att medverka i utformningen av lokala värdegrunder. Kursens mål är också att ge de studerande förutsättningar att utveckla interkulturell kompetens. De studerande ska även ha kompetens att leda samtal i arbetsgruppen, med vårdtagare och anhöriga samt att hålla värdegrundsdiskussionen levande på arbetsplatsen.

Examensarbete, 20 YH-poäng

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att fördjupa sig inom ett valt ämnesområde som anknyter till utbildningen. Kursens syfte är även att ge kunskap om vetenskapligt arbetssätt, metoder och källhantering. Efter fullföljd kurs ska de studerande ha färdigheter och kompetenser att samla in, bearbeta, sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa information på ett systematiskt sätt. De studerande ska även utveckla en förståelse för betydelsen av ett evidensbaserat arbetssätt för kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet samt för kvalitetssäkring och professionell utveckling.

Gerontologi och geriatrik, 20 YH-poäng

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom gerontologi och geriatrik. Kursen syftar till att ge de studerande fördjupade kunskaper om det normala åldrandet och äldres hälsa och ohälsa. Efter fullföljd kurs ska de studerande ha kunskaper om samhällets påverkan på åldrandet och äldres livssituation. Kursen ska ge de studerande färdigheter i att arbeta förebyggande när det gäller områden som läkemedelsbiverkningar, undernäring, fallolyckor och smittspridning. De studerande ska även ha kompetens att medverka i och utveckla individuell vård och omsorg av äldre.

Handledning och kvalitetsarbete, 35 YH-poäng

Kursens syfte är att ge kunskap om olika pedagogiska modeller, handledningsmetoder, metodutveckling, kvalitetsutveckling och uppföljning inom vård och omsorgsarbete. Kursen syftar även till att ge kunskap om hur arbetsplatsen kan fungera som en lärande och utvecklande miljö. Kursens ska ge de studerande färdighet att använda befintlig dokumentation och att systematiskt dokumentera insatser, förändringar och resultat. De studerande ska efter fullföljd kurs ha färdighet i att använda IT för dokumentation, planering och kvalitetsarbete. Kursens syfte är även att de studerande ska kunna fungera som arbetslagsledare och leda reflektionsgrupper och handleda övrig personal och elever. De studerande ska ha kompetens att initiera och delta i kvalitetsarbete på arbetsplatsen.

Palliativ vård och omsorg, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper om palliativ vård och omsorg. Kursens syfte är de studerande ska utveckla kunskaper om den palliativa vårdens värdegrund och vårdfilosofi. De studerande ska även utveckla kunskaper om de riktlinjer och styrdokument som används vid palliativ vård. Kursen syftar till att ge färdigheter i att bedöma och planera vård- och omsorgsinsatser i livets slutskede och att utföra vård- och omsorgsåtgärder. Efter fullföljd kurs ska de studerande även ha färdigheter i att medverka i utformningen av en lämplig miljö och i att samarbeta, informera och stödja anhöriga och närstående. De studerande ska ha kompetens att medverka i och utveckla teamarbete kring vårdtagare i livets slutskede. Kursen syftar även till att ge fördjupade kunskaper om tvärkulturell vård och omsorg i livets slutskede.

Salutogen vård och omsorg av äldre, 20 YH-poäng

Kursens syfte är att utveckla ett hälsofrämjande och salutogent arbetssätt och ge kunskap om hur omsorgsarbetet kan stärka den enskildes känsla av sammanhang. Kursens syfte är även att ge specialiserade kunskaper i hur man som personal kan arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar och att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet. Efter fullföljd kurs ska de studerande ha färdigheter i att tillämpa ett salutogent och personcentrerat förhållningssätt och kunna bidra till meningsfullhet, självständighet, motivation och delaktighet för äldre vårdtagare. De studerande ska även ha färdighet i att utforma individanpassade och meningsfulla aktiviteter för äldre och att använda tekniska hjälpmedel och lösningar. Kursen ska ge de studerande kompetens att medverka i utformningen av miljön i vård och omsorg av äldre.

Demens och psykisk ohälsa hos äldre, 50 YH-poäng (valbar kurs)

Kursens syfte är att de studerande ska utveckla fördjupad kunskap om demenssjukdomar och psykisk ohälsa hos äldre. De studerande ska utveckla kunskaper om sjukdomarnas och ohälsans orsaker, yttringar och konsekvenser för individen, anhöriga och samhället. Efter fullföljd kurs ska de studerande ha fördjupade kunskaper och färdighet i att arbeta utifrån ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt. De studerande ska efter fullföljd kurs ha kompetens att identifiera och reflektera över etiska frågeställningar vid omvårdnad vid demens och psykisk ohälsa. De studerande ska även ha kompetens att självständigt söka, analysera och reflektera över kunskapsutveckling och forskning om demenssjukdomar och psykisk ohälsa hos äldre, vilket leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Geriatrisk omvårdnad, 50 YH-poäng (valbar kurs)

Kursens syfte är att de studerande ska utveckla specialiserade kunskaper om geriatriska sjukdomar och hälsoproblem, dess symtom och behandling. Kursen syftar till att ge de studerande färdighet i att arbeta med vård och omsorg av äldre personer med multisjuklighet. Efter fullföljd kurs ska de studerande ha färdigheter att arbeta preventivt och med ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt. De studerande ska även ha fördjupad kunskap om och färdighet att arbeta med vård och omsorg i livets slut. De studerande ska efter fullföljd kurs ha kompetens att medverka i och utveckla individuell vård och omsorg av äldre med multisjuklighet.